I Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie onduty.pl (dalej: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest 

Flockati Sp. z o.o.

ul. Zapadła 13

70-033 Szczecin

NIP: 9552560500

KRS: 0000934464

telefon: 914890236

email: sklep@onduty.pl (dalej: Administrator).

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). 4. Zbierane przez Administratora dane będą: – przetwarzane zgodnie z prawem,  – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,  – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.   

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu. 

 III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.   

IV. Informacje o przetwarzaniu 

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione: a. podmiotom powiązanym z Administratorem b. podmiotom współpracującym z Administratorem, c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,  d. podmiotom obsługującym płatności internetowe, e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, f. kancelariom prawnym. 

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.   

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik Serwisu ma prawo: - dostępu do treści swoich danych osobowych - sprostowania danych - usunięcia danych - ograniczenia przetwarzania danych - przenoszenia danych - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora - wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.  3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.   

VI. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora

1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

2. GOOGLE ANALYTICS - Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

VII. Rejestracja i uwierzytelnianie.

Poprzez rejestrację lub uwierzytelnienie, użytkownicy pozwalają zidentyfikować się i dać im dostęp do dedykowanych usług. Osoby trzecie mogą dostarczać usługi rejestracji i uwierzytelniania w zależności od informacji podanych poniżej. W tym przypadku, administrator danych będzie w stanie uzyskać dostęp do niektórych danych, przechowywanych przez te usługi stron trzecich, do celów rejestracyjnych i identyfikacyjnych. Obecnymi dostawcami tych usług są:

1. Facebook

Cel: Rejestracja i uwierzytelnianie

Dane osobowe: Różne typy danych

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

2. Google OAuth

Google OAuth to usługa rejestracji i uwierzytelniania udostępniana przez firmę Google Inc.c i połączona z siecią Google.

Dostawca: Google

Cel: Rejestracja i uwierzytelnianie

Dane osobowe: Różne typy danych

Miejsce przetwarzania danych: USA https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2?hl=pl

VIII. Integracja z Google Oauth

onduty.pl wykorzystuje Google OAuth do umożliwienia użytkownikom bezpiecznego logowania i rejestracji za pośrednictwem ich kont Google.

 1. Dostępność Informacji o Użytkowniku Goolge

  • Informacje o użytkownikach są dostępne dla onduty.pl w momencie, gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, dokonuje zakupów lub korzysta z naszych usług.

  • Używamy plików cookies i podobnych technologii do gromadzenia danych o urządzeniach końcowych i danych osobowych w celach, takich jak integracja treści, usługi zewnętrzne i elementy stron trzecich​​.

 2. Użycie Informacji o Użytkowniku Goolge

  • Dane są wykorzystywane do personalizacji doświadczeń użytkownika, dostarczania produktów i usług, prowadzenia analiz/statystyk oraz celów marketingowych.

  • Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celach związanych z wyżej wymienionymi funkcjami.

 1. Przechowywanie Danych Użytkownika Google

  • Informacje o użytkownikach są przechowywane na serwerach onduty.pl oraz w chmurze, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (GDPR).

  • Google Cloud, będący naszym dostawcą usług w chmurze, również zobowiązuje się do przestrzegania GDPR, co obejmuje m.in. zasady dotyczące przetwarzania danych, certyfikacje bezpieczeństwa oraz mechanizmy dotyczące międzynarodowych transferów danych​​.

 2. Udostępnianie Danych Użytkowania Google

  • Onduty.pl wykorzystuje narzędzia Google Cloud, które mogą gromadzić i przetwarzać dane użytkowników zgodnie z zasadami Google dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.

  • Dane te są wykorzystywane do ulepszania i personalizowania usług oferowanych przez onduty.pl oraz mogą być udostępniane Google w zakresie niezbędnym do realizacji tych funkcji, zawsze z zachowaniem odpowiednich środków ochrony i zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 1. Przetwarzanie i udostępnianie informacji o użytkowniku.

 • Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak Google zbiera, przetwarza i udostępnia dane w kontekście OAuth, można znaleźć w Polityce Prywatności Google.

 • Aby dowiedzieć się więcej o mechanizmach bezpieczeństwa i ochrony prywatności stosowanych w Google OAuth, zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją Google OAuth dostępną na Stronie wsparcia Google https://support.google.com/cloud/answer/13463073?hl=en

IX. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone. 

2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.